جستجو
   
  Delicious RSS ارسال به دوستان خروجی متنی
  کد خبر : 65002
  تاریخ انتشار : 29 آذر 1393 14:32
  تعداد بازدید : 351

  تشکیل اتاق های فکر در سازمان قضایی نیروهای مسلح

  اتاق های فکر در دو حوزه اداری و قضایی در سازمان قضایی نیروهای مسلح تشکیل می شود.

  به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ﻳﻜﻲ از آﺳﻴﺐ ﻫﺎی ﺟﺪی در ﺣﻮزه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ، ﮔﺮﻓﺘﺎر ﺷﺪن ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎن در ﮔﻴﺮودار ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺮاﻳﻲ روزﻣﺮه اﺳﺖ.

  اﺗﺎق ﻓﻜﺮ به عنوان اﺑﺰار ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮی از ﺗﻔﻜﺮ ﺟﻤﻌﻲ، ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ، ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎ، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﺧﻄﺎﭘﺬﻳﺮی ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻣﻤﻜﻦ ﺗﻘﻠﻴﻞ داده و در اراﺋﻪ راه حل هایی ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﻜﺮد، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ.

  با توجه به این آثار، همچنین به استناد قانون برنامه سوم پنج ساله ی توسعه ی قضایی کشور ایجاد اتاق های فکر در سازمان قضایی نیروهای مسلح ضرورتی اجتناب ناپذیر شناخته شده و به منظور بهره وری از حداکثر ظرفیت این ابزار مدیریتی، شیوه نامه اجرایی اتاق فکر تصویب و ابلاغ شد.

  بهره گیری از خرد جمعی نخبگان قضایی و اداری از اهداف تشکیل اتاق فکر در سازمان قضایی است و شناسایی و پرورش ایده ها و پیشنهادهای مؤثر در بهره وری و کارآمدی سازمان از دیگر اهداف می باشد.

  آسیب شناسی سیاست جنایی و فرآیندها و رویه معمول در دادسراها و دادگاه های نظامی و قوانین شکلی و ماهوی مرتبط با جرایم و مجازات های نیروهای مسلح از منظر حقوقی و جرم شناسی پیشگیرانه از وظایف پیش بینی شده برای اتاق های فکر سازمان قضایی است.

  ارائه پیشنهادهای لازم جهت پویایی و چابک سازی سیستم، افزایش انگیزه کارکنان، استانداردسازی خدمات، ارتقاء بهره وری و آینده شناسی و تصمیم سازی از دیگر وظایف اتاق های فکر سازمان قضایی نیروهای مسلح است.

  ساختار اتاق های فکر در سازمان قضایی نیروهای مسلح، شامل اتاق فکر اداری و اتاق فکر قضایی است که تحت نظارت و سیاست گذاری شورای پژوهشی سازمان فعالیت می کنند.

  مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش، ریاست علمی اتاق های فکر را بر عهده دارد و اعضاء ثابت شامل 5 نفر از مدیران، کارکنان اداری و نخبگان قضایی است که دانش و تجارب مرتبط با مسائل سازمان در حوزه ی ذی ربط را دارند.

  مدیران، قضات و کارشناسان به حسب علاقه و دانش خود می توانند آزادانه در جلسات اتاق فکر حضور یافته و بر اساس برنامه ی اعلامی به طرح نظراتشان بپردازند.

  نظر شما  نمایش غیر عمومی
  تصویر امنیتی :
تعداد بازدید کنندگان کل :
تا کنون :
28571310
اکنون :
54